Woordenlijst

Algen

Plantachtige organismen die in het water leven.

Algicide

Chemisch product dat algengroei voorkomt en reeds aanwezige algen vernietigt.

Ammonium

Een stikstofverbinding die in reactie met chloor chlooramine veroorzaakt.

Bacteriën

Zeer kleine organismen die ziektes of infecties kunnen veroorzaken.

Badbelasting

Het aantal mensen dat binnen een bepaalde periode gebruik maakt van een bepaalde hoeveelheid zwemwater.

Breekpuntchlorering

Dit is het punt waarbij al het gebonden chloor wordt geoxydeerd of vernietigd en er alleen vrij chloor in het water overblijft om bacteriën te doden.

Calciumcarbonaat

Calciumcarbonaat lost slecht op in water het kan neerslaan en daardoor kalkaanslag veroorzaken. De aanslag verzamelt zich op de wanden van het zwembad en op apparatuur.

Calciumhardheid

De calciumhardheid is een optelsom van opgeloste calciumionen die in het water aanwezig zijn. Hoe meer calciumionen hoe hoger de calciumhardheid.

Calciumhypochloriet

Een snel oplossende, niet gestabiliseerde anorganische chloorverbinding, vooral geschikt voor gebruik in zacht water.

Chloor

De meest gebruikte chemische stof voor de desinfectie van zwembad water. Er bestaan twee soorten t.w. organische (gestabiliseerde) chloorverbindingen (minder gevoelig voor de UV straling van de zon) en anorganische chloorproducten die sneller door de UV straling afgebroken worden.

Chlooraminen (gebonden chloor)

Een substantie die wordt gevormd wanneer verontreinigingen (zoals ammonium) reageren met chloor. Chlooraminen zijn verantwoordelijk voor de chloorlucht en irritatie van huid en ogen.

Chloorstabilisator

Zie cyanuurzuur.

Cyanuurzuur

Een chemische verbinding die aan het zwembadwater kan worden toegevoegd om de afbraak van het chloor door de UV straling van de zon te verminderen. Cyanuurzuur moet alleen worden gebruikt in combinatie met anorganische chloorproducten zoals calciumhypochloriet.

DPD1 tabletten

Testtabletten om het gehalte vrij chloor of het totale broomgehalte te meten.

Filtermateriaal

Zand, diathomeenaarde of een ander fijn materiaal dat wordt gebruikt om onopgeloste verontreinigingen uit het water te filteren.

Gestabiliseerd chloor

Organische chloorverbindingen die cyanuurzuur bevatten. De twee belangrijkste chloorverbindingen zijn natriumdichloorisocyanuraat en trichloorisocyanuurzuur. Ze hebben hun populariteit te danken aan het feit dat er vanwege het aanwezige cyanuurzuur aanzienlijk minder chloor benodigd is.

Hard water

De hardheid van water is een optelsom van opgeloste calciumionen en magnesiumionen die in het water aanwezig zijn. Deze ionen zijn verantwoordelijk voor verschijnselen als kalkaanslag. Hoe meer calcium- en magnesiumionen in het water, hoe harder het water is. De hoeveelheid aanwezige ionen is te meten en wordt uitgedrukt in mmol/l (aantal minimoleculen per liter) ook vaak uitgedrukt in Duitse graden (°D). De omrekeningsfactor is 5,6; oftewel 1 mmol/l = 5,6 °D.

De waterleidingbedrijven gebruiken de volgende indeling:

0 tot 4 °D zeer zacht water
4 tot 8 °D zacht water
8 tot 12 °D gemiddelde hardheid
12 tot 18 °D vrij hard water
18 tot 30 °D hard water

Bij uw waterleidingbedrijf kunt u opvragen hoe hard het water in uw regio is.

Hypochloriet

Een anorganische (ongestabiliseerde) familie van chloorverbindingen die in verschillende vorm als chloordrager ingezet worden. De familie bestaat uit: calciumhypochloriet, lithiumhypochloriet en natriumhypochloriet (chloorbleekloog).

Langelierindex

Zie verzadigingsindex

Legionella

Zie veteranenziekte

Magnesiumhardheid

Het gehalte aan magnesiumzouten dat zich in het water bevindt.

Mineralisatie

zie TOVS

Neutralisatie van chloor

Chloor kan worden geneutraliseerd met behulp van natriumthiosulfaat of waterstofperoxyde.

Oxydatie

Een chemisch proces om ongewenste verbindingen uit het water te verwijderen.

pH

De pH-waarde van het water geeft aan of het water zuur of alkalisch is. De pH-schaal loopt van 0 tot 14. Bij een pH van 7.0 is het water neutraal (niet zuur en niet alkalisch). Water met een pH lager dan 7.0 is zuur en water met een pH hoger dan 7.0 is basisch.

phenol rood tabletten

Testtabletten voor meting van de pH waarde van het water.

ppm

Parts per million of mg/liter of g/m3. Een maateenheid die aangeeft hoeveel per eenheid water gedoseerd of gemeten moet worden.

schokbehandeling

zie superchlorering.

superchlorering

Superchlorering of een schokbehandeling is een procedure die gevolgd wordt om de chlooraminen (gebonden chloor) weer om te zetten in vrij chloor. Een schokbehandeling is voor meerdere doeleinden geschikt:

Vernietiging van bacteriën en andere micro-organismen die een resistentie opgebouwd hebben tegen de gebruikelijke hoeveelheden chloor. Voorkomen van algengroei. Vernietiging van ongewenste chlooraminen (de veroorzakers van de chloorlucht en oogirritatie). Superchloreren moet met een snel-oplossend desinfectieproduct worden gedaan. Voor superchlorering kunt u Melpool 70/G of Melpool 55/G gebruiken.

Terugspoelen van het filter

Het water in omgekeerde richting door het filter laten lopen om zodoende de filterelementen en het filtermateriaal te reinigen. Dit is een normale onderhoudsprocedure voor het reinigen van zandfilters en sommige diathomeenaardefilters.

Totale alkaliteit

De Totale Alkaliteit is de totale hoeveelheid aan alkalische stoffen zoals b.v. bicarbonaten en hydroxiden. Het begrip TA wordt vaak verward met de pH-waarde.

TOVS (mineralisatie)

TOVS staat voor de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen zoals metalen, mineralen en vuil die in het water opgelost zijn. Een hoog TOVS gehalte (>1500 ppm) kan de werkzaamheid van het desinfectiemiddel verminderen.

Trichloorisocyanuurzuur

Een langzaam oplossende organische (gestabiliseerde) chloorverbinding die ± 90% actief chloor bevat. Trichloorisocyanuurzuur is verkrijgbaar als poeder, granulaat en tabletten.

Verzadigingsindex (VI)

Een numerieke waarde die aangeeft of het water in balans is of niet. Factoren waarmee rekening gehouden wordt zijn de pH-waarde, de totale alkaliteit, de calciumhardheid, de totale mineralisatie (TOVS) en de temperatuur.De ideale waarden liggen tussen -0,3 en +0,3.

Veteranenziekte / Legionella

Veteranenziekte is een ziekte die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie en die soms longontsteking veroorzaakt. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie in kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht. De bacterie kan groeien in stilstaand warm water tussen 25 tot 55 graden, maar wordt gedood bij een temperatuur boven de 60 graden Celsius. Zwembaden zijn niet gevaarlijk wanneer er volgens voorschrift voldoende chloor is toegevoegd.

Vrij chloor

Het gehalte aan chloor dat beschikbaar is om bacteriën en algen te doden.

Waterbalans

Er is sprake van een goede waterbalans als het water niet corrosief of alkalisch is. Het concept van de waterbalans is gebaseerd op het feit dat water van nature behoefte heeft aan specifieke mineralen. Deze mineralen kunnen als voedsel voor het water worden beschouwd. Bij te weinig voedsel wordt het water hongerig of "corrosief" , bij een teveel aan voedsel raakt het water overvoerd (verzadigd) en ontstaat er kalkafzetting.

Zacht water

Water dat weinig of geen opgeloste calcium- of magnesiumzouten bevat.