underhåll

  • Alkalinitet
  • Desinfektion
  • pH
  • Vatten balans
  • Vinterförvaring

Alkalinitet 

Den totala alkaliniteten (TA) är den totala mängden av alkalinitesmaterial som bikarbonat och hydroxider. Termen  TA blandas ofta ihop med pH. TA fungerar som en buffert mot plötsliga ändringar i pH-värdet. Ju lägre TA-värdet är desto lättare är det att anpassa pH genom att tillsätta en liten mängd syra eller bas. Ju högre TA-värdet är desto svårare blir det att ändra pH-värdet. Buffertkapaciteten hos vattnet bestäms i första hand av koncentrationen av karbonat, bikarbonat och kolsyra.

Cyanuronsyra

Cyanuronsyra påverkar mätningen av TA 

Om det finns cyanuronsyra i vattnet kommer det påverka mätningen av TA, mätningen kommer i så fall ge ett för högt resultat. Beroende på pH-värdet ska det uppmätta värdet korrigeras med en procentsats från tabellen nedan: Normalt räcker det med en korrigeringsfaktor på ca 30 % förutom i de fall pH-värdet är för lågt och/eller cyanuronsyrevärdet är väldigt högt. Med ett cyanuronsyrevärde på 100 ppm är justering inte nödvändig. 

pH 7.2 7.5 7.8
korrektionsprocent 25 % 30 % 35 %

Med ett pH-värde på 7,5 ska det uppmätta TA-värdet sänkas med 30 % för att få rätt resultat.

Idealvärde  

Det idealiska TA-värdet ligger mellan 100 och 150 ppm. Vid ett högre värde än 175 ppm behövs mycket syra eller bas för att ändra pH-värdet. pH-värdet är inte stabilt under 60 ppm.
Det kan ta ett tag innan man når ett fördelaktigt TA-värde eftersom pH-värdet aldrig ska understiga 6,8 eller överstiga 8. Du kan anpassa pH-värdet och TA-värdet genom att tillsätta en liten mängd av de rätta produkterna. Läs även instruktionerna på etiketten. När TA-värdet är korrekt behövs vanligtvis inga regelbundna tester.

Problem med ett för lågt TA-värde Problem med ett för högt TA-värde
pH-värdet varierar för mycket pH-värdet är svårt att korrigera, pH-värdet ändras knappt
Tendens till korrosion Oklart vatte
  Flagor
  Oeffektiv kloranvändning
  Stora mängder av Melpool pH behövs för att korrigera pH
 

Desinfektion 

Desinficering av poolvattnet är väldigt viktigt. Någon som badar utan att ha duschat kan ta med sig 10 miljarder mikroorganismer ner i vattnet. Även en som har duschat kan bära med sig upp till 100 miljoner mikroorganismer. Från forskning gjord i Frankrike framgick det att en badare tillför ungefär 30 miljoner mikroorganismer och 0,5 gram organiskt material till vattnet.
För att förhindra oönskade och farliga bakterier behöver poolvattnet desinficeras. Detta skall naturligtvis ske kontinuerligt.

Påverkan på miljön
Användandet av klor i pooler påverkar miljön väldigt lite. En pool är ett slutet system och poolvattnet kommer inte i kontakt med miljön. Vi tömning av poolvatten med väldigt högt klorvärde eller ett extremt lågt pH-värde kan man tala om en negativ effekt. Poolvatten skiljer sig inte märkbart från vatten producerat av ett dricksvattenföretag.

PH-värde 

Vattnets pH-värde är en väldigt viktigt faktor. Det finns inget bestämt idealiskt pH-värde för poolvatten.  Ett felaktigt pH-värde kan orsaka många problem. pH-värdet som hela tiden ska vårdas kan beräknas exakt med hjälp av Langelier index. Som riktlinje anges ett pH-värde mellan 7,2 och 7,4 som önskvärt. Detta värde fungerar i praktiken.

Vattnets pH-värde kan ändras genom: 

  • Regnvatten
  • Tillsättandet av särskilda kemikalier och genom reaktion med andra kemikalier
  • Tillsättandet av kranvatten
    Damm och organiska material som hamnar i vattnet genom vind eller badare

Korrigeringar 

pH-korrigeringar bör göras i små steg. Höj eller sänk pH-värdet i steg om maximalt 0,4 per tillfälle. Starta pumpen! Vänta sedan 8 timmar (helst 24 timmar) innan nästa steg tas.

Problem 

Ett feljusterat pH-värde kan orsaka många problem. 

Problem med för lågt pH-värde (Frätande vatten) Problem med för högt pH-värde (Alkalinitet
Fläckar Tilltäppt filter
Metaller löses upp Sämre vattencirkulation
Problem att hålla vattnet i balans Oklart vatten
Ögon- och hudirritation Problem att hålla vattnet i balans
Bildning av kloramin Ögon- och hudirritation
Hög användning av klor  

Vattnets pH-värde behöver kontrolleras regelbundet. pH-värdet kan justeras genom att använda Melpool pH- eller Melpool pH+.
Den totala alkaliniteten (TA) påverkar även pH-värdet. TA-värdet ska vara minst 60 ppm. Med ett för lågt TA-värde kommer pH-värdet att vara instabilt. Du kan öka TA-värdet genom att använda Melpool TA+

Vattenbalans

Skriv ut

Man kan säga att god vattenbalans är när vattnet är varken surt eller alkaliskt. Tanken med vattenbalans är baserad på att vatten behöver vissa mineraler. Dessa mineraler kan ses som vattnets föda.
Om det inte finns tillräckligt med föda kommer vattnet bli hungrigt ”surt”, med för mycket föda blir vattnet övergött (mättat) och det blir alkaliskt.  

Parametrar 

Vilka parametrar behövs för att beräkna vattenbalans? 

Vattnets temperatur i grader Celsius.

Vattnets temperatur mäts självklar med en termometer. Andra parametrar bestäms utav olika testkit som finns hos professionella poolförsäljare.

Vattnets pH-värde

Vattnets totala alakalinitet

Observera! Om du använder en stabiliserad produkt (Melpool 63/G, Melpool 90/200 eller 90/20) behöver den totala alkaliniteten justeras. För att göra detta måste du även mäta koncentrationen av cyanuronsyra.
För att justera behöver du beräkna följande parametrar:
TA1 = totalalkalinitet i ppm
CA = Cyanuronsyra i ppm
pHf = pH-fakorn, detta är numret som nämns i tabellen nedan i pHf-kolumnen. Om ditt uppmätta pH-värde är 7,2 ska du använda pHf-värdet 0,26.
För att justera ska du använda följande formel:
TA = TA1-(pHf x CA).
TA-värdet beräknas så här för att beräkna vattnets balans.
Uträkningsexempel
Från början mätte du ett TA-värde på 185 ppm. Cyanuronsyravärdet i poolen är 70 ppm och det uppmätta pH-värdet är 7,4.
TA = 185 – (0,3 x 70) = 164

Vattnets kalciumhårdhet

Den totala mängden upplösta substanser

Den totala mängden upplösta fasta substanser har begränsat inflytande när man beräknar vattenbalans. Om du inte kan beräkna den totala mängden upplösta fasta substanser kan du använda värdet 1000. Om ditt vatten inte har förfriskats på mer än ett år kan du använda värdet 2000.

Faktorer för att beräkna vattenbalans? 

pHf – pH (syravärde) faktor
CF - Kalciumhårdhetsfaktor
AF – Totalalkalinitetsfaktor
TF – Totala mängden upplösta fasta substanser
Mättnadsindex (S.I.) är beräknat med ovanstående parametrar.
SI = pH + TF + CF + AF - TDSF .

temp oC TF CH ppm CF TA ppm AF TOVS ppm TOVSF pH pHF
0 0,0 5 0,3 5 0,7 0 12,0 6,5 0,11
3 0,1 25 1,0 25 1,4     7,0 0.22
8 0,2 50 1,3 50 1,7 1000 12,1 7,2 0.26
12 0,3 75 1,5 75 1,9     7,4 0.3
16 0.4 100 1,6 100 2,0 2000 12,2 7,6 0.33
19 0,5 150 1,8 125 2,1     7,8 0.35
24 0,6 200 1,9 150 2,2 3000 12,5 8,0 0.36
29 0,7 250 2,0 200 2,3     8,5 0.38
34 0,8 300 2,1 300 2,5 4000 12,3    
41 0,9 400 2,2 400 2,6        
53 1,0 600 2,35 800 2,9 5000 12,35    
    800 2,5            

Efter att pH-, temeratur-, alkalinitet- och TDS-värden är uppmätta kan beräkningen av S.I. göras. De tillhörande faktorerna som används i formeln hittas i tabellen ovan. Vid en temperatur på 19 grader är temperaturfaktorn TF 0,5 och med ett pH-värde på 7,6 är pHf 0,33, etc.

Uträkningsexempel:

Poolparametrar   Verensstämmande tabellvärden
Temperatur 24oC TF = 0.6
pH 7.2  
CH (kalciumhårdhet) 200 ppm CF = 1.9
TA (totalalkalinitet) 100 ppm AF = 2.0
TOVS (Totala mängden upplösta fasta substanser) 1000 ppm TOVSF = 12.1

VI = pH + TF + CF + AF - TOVSF
VI = 7.2 + 0.6 + 1.9 + 2.0 - 12.1 = - 0.4 (Godtagbar balans, benägenhet för korrosion).

Avläsning av vattenbalansen

Efter att ha beräknat S.I. kan vattenbalansen bestämas med hjälp av tabellen nedan.

SI (Mättnadsindex) Vattnets kondition Nödvändig behandling
< -0,5 Tendens till alkaklinitet Se problem & lösningar
- 0,5 tot - 0,2 Acceptabel balans regelmatig water testen
- 0,1 tot 0,1 Idealisk vattenbalans geen
0,2 tot 0,5 Ej acceptabel balans Kontrollera vattnet regelbundet
> 0,5 Benägenhet till flagning Se problem & lösningar

Vinterförberedelser 

Testa vattnet och balansera det om det behövs. Om du inte balanserar vattnet kommer du troligtvis få fläckar, flagor och skadad utrustning.
Rengör poolen. Använd Melpool GEL för att tvätta bort vattenlinjen. Skrubba poolens sidor om det behövs. Rengör korgarna i vattenintagen till filtret och rengör förfiltret på pumpen. Dammsug därefter.
Backspola filtret och rengör med Melpool DET.
Dosera Melpool CAL enligt instruktionerna.
Ge poolen en chockbehandling och låt pumpen gå i 24 timmar.
Dosera Melpool QAC (förhindrar algväxt) enligt instruktionerna.
Töm ut vattnet tills ytan är precis under injektorerna.
Dränera utrustningen. Stäng av pumen. Plastdelar som korgarna i vattenintagen, förfilter, dammsugarslangar och termometrar håller längre om de förvaras i ett frostsäkert utrymme.
Täck poolen så att inga föroreningar kan komma in.
Förvara poolkemikalier i ett torrt och kallt utrymme.